1)Skutki:

-spadkobierca traci prawa i obowiązki ze skutkiem ex tunc
-traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku

2)Bezskuteczność oświadczenia o odrzucenia spadku: -ochrona interesów wierzycieli:

1.Pojęcie:
-odrzucenie spadku przez spadkobiercę z pokrzywdzeniem wierzycieli:
>każdy z wierzycieli może żądać, aby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne

2.Przesłanki wystąpienia z żądaniem:

-może wystąpić tylko wierzyciel tego spadkobiercy, który odrzucił spadek
-wierzytelność musi istnieć w chwili otwarcia spadku
-treścią żądania wierzyciela jest uznanie za bezskuteczne wobec niego oświadczenia o odrzuceniu spadku


Comments

You must be logged in to post a comment.