Umowy dotyczące spadku:

1)Umowy o spadek po osobie żyjącej:

-k.c. ich zabrania
*umowa zrzeczenia się dziedziczenia-1048-1050
-jako sprzeczne z prawem są nieważne

2)Umowa zrzeczenia się dziedziczenia:

1.Strony: 1048
-przyszły spadkodawca:
>pełna zdolność do czynności pr.
-spadkobierca ustawowy *Skarb Państwa

2.Forma:

-akt notarialny

3.Skutki: 1049

-zrzekający się i jego zstępni zostają wyłączeni od dziedziczenia:
tak jakby nie dożyli chwili otwarcia spadku
-zrzekający się traci prawo do zachowku
mają do niego prawo ten, kto dziedziczyłby z ustawy

OSN:- zrzekający się:
-może dziedziczyć z testamentu
-może zostać zapisobiercą

4.Możliwość rozwiązania:
-zawarcie nowej umowy w formie aktu notarialnego 1050

3)Umowa zbycia spadku:

1.Możliwość zawarcia:

-po otwarciu spadku
-po złożeniu przez spadkodawcę oświadczenia o przyjęciu spadku

! niemożliwe: po podziale spadku- spadek wtedy przestaje istnieć

2.Strony:

-spadkobierca- zbywca spadku
-nabywca spadku

3.Forma i cechy:

-akt notarialny 1052
-rozporządzająca
-przyczynowa

4.Sytuacja prawna nabywcy spadku:

-wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy:
odp. za długi spadkowe razem ze zbywcą- odp. solidarna

-z chwilą zawarcia umowy przechodzą na niego:
korzyści i ciężary związane z przedmiotami należącymi do spadku
niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia
* umówiono się inaczej

-zbywca może od niego żądać zwrotu wydatków i nakładów
-zbywca nie ponosi odp. z tytułu rękojmii za:
wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów należących do spadku.

1)Zniesienie wspólności majątku spadkowego:

1.Może nastąpić w drodze działu spadku
! przeprowadzenie działu spadku nie jest obowiązkowe

2.Uprawniony do żądania działu spadku:
-każdy spadkobierca
! może zgłosić żądanie w dowolnym terminie / nie ulega przedawnieniu !!! /

3.Zakres działu spadku
-cały spadek
* przeprowadzenie działu częściowego:

2)Umowa o dział spadku:

1.Możliwość dokonania:

-spadkobiercy mogą zawsze dokonać podziału spadku w umowie 1037

2.Umowa:- spadkobiercy:
-dokonują podziału pomiędzy siebie poszczególnych przedmiotów
-rozliczają wzajemnie roszczenia z tytułu:
>posiadania przedmiotów spadkowych
>pobranych pożytków
>poczynionych nakładów
>płaconych długów spadkowych

3.Forma umowy:
-w zasadzie dowolna
* akt notarialny- umowa obejmuje nieruchomość 1037§2

3)Dział sądowy:- brak zgody spadkobierców na dokonanie działu w umowie

1.Wniosek o dział spadku:

-Uprawnieni do złożenia
spadkobiercy
Prokurator
musi czynić zadość przepisom o pozwie

2.Rozprawa:

-nakłanianie spadkobierców do zawarcia ugody

3.Postępowanie działowe:

-ustalenie składu i wartości spadku
-rozstrzygnięcie o roszczeniach z tytułu:
zapisów
posiadania przedmiotów spadkowych
pobranych pożytków
poczynionych na spadek nakładów
spłaconych długów spadkowych
zaliczenia darowizn na schedę spadkową

4.Postanowienie działowe:

-rozstrzyga:
o podziale spadku między współspadkobierców
o ich wzajemnych roszczeniach

Wspólność majątku spadkowego:

-powstaje między współspadkobiercami w chwili otwarcia spadku
udziały są określone ułamkowo
nie ma char. trwałego
dział spadku ma na celu zniesienie tej wspólności

-stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych

! rozporządzenie przez spadkobiercę przedmiotem należącym do spadku: 1036
tylko za zgodą pozostałych współspadkobierców

Odpowiedzialność za długi spadkowe:

1)Od chwili otwarcia spadku:

-spadkobierca ponosi odp. za długi spadkowe tylko ze spadku
-jest to odp. ograniczona /wierzyciele spadkowi mogą prowadzić egzekucję tylko z majątku spadkowego

2)Od chwili przyjęcia spadku: 1030

-dochodzi do połączenia dwóch mas majątkowych
-spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem:
majątkiem spadkowym
majątkiem jaki posiada

3)Proste przyjęcie spadku:

-spadkobierca ponosi odp. za długi spadkowe bez ograniczenia

4)Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza:

-odp. spadkobiercy za długi spadkowe jest ograniczona
-aktywa spadku ograniczają górną granicę odp. obciążonego
* sporządzenie inwentarza w sposób nierzetelny- spadkodawca:
nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku
podał nie istniejące długi

5)Odpowiedzialność z tytułu zapisów i poleceń:

-zawsze się ogranicza do wartości stanu czynnego spadku

6)Do chwili działu spadku:

-spadkobiercy ponoszą solidarną odp. za długi spadkowe
! spadkobierca, który spełni świadczenie może domagać się zwrotu od pozostałych spadkobierców:
w częściach odpowiadających wielkości ich udziałów

7)Od chwili działu spadku:

-spadkobierca odpowiada za długi spadkowe sam
-ponosi odp. w stosunku do wielkości swojego udziału w spadku

-może żądać, aby osoba która włada spadkiem, lecz spadkobiercą nie jest:
wydała mu spadek
wydała mu poszczególne przedmioty należące do spadku

1)Pojęcie:

-udokumentowanie faktu, że spadkobierca jest powołany do dziedziczenia

2)Postępowanie:

1.Wniosek:
-każdy, kto ma interes prawny
-spadkobierca
-wierzyciel spadkowy
-wierzyciel spadkobiercy
-Prokurator

2.Osoby wezwane na rozprawę:
-wnioskodawca
-osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi

3.Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
-ma char. deklaratoryjny

3)Termin:

-stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem 6 m-cy od otwarcia spadku 1026
*wszyscy spadkobiercy złożyli już oświadczenie:
o przyjęciu spadku
o odrzuceniu spadku

4)Skutki prawne postanowienia:

1.Skuteczne względem osób trzecich
2.Spadkobierca może:
-objąć spadek w posiadanie
-zarządzać nim i rozporządzać
3.Stanowi dowód przejścia na spadkobiercę praw należących do spadku
4.Stwarza domniemanie, że osoba która otrzymała spadek jest spadkobiercą
5.Spadkobierca korzysta z ochrony dziedziczenia

1)Skutki:

-spadkobierca traci prawa i obowiązki ze skutkiem ex tunc
-traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku

2)Bezskuteczność oświadczenia o odrzucenia spadku: -ochrona interesów wierzycieli:

1.Pojęcie:
-odrzucenie spadku przez spadkobiercę z pokrzywdzeniem wierzycieli:
>każdy z wierzycieli może żądać, aby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne

2.Przesłanki wystąpienia z żądaniem:

-może wystąpić tylko wierzyciel tego spadkobiercy, który odrzucił spadek
-wierzytelność musi istnieć w chwili otwarcia spadku
-treścią żądania wierzyciela jest uznanie za bezskuteczne wobec niego oświadczenia o odrzuceniu spadku

1)Treść oświadczenia:

-spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy z mocy prawa
! w określonym terminie spadkobierca może złożyć oświadczenie co do spadku:
przyjąć spadek wprost 1012 / przyjęcie proste /
przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza 1031§1
odrzucić spadek- jest traktowany jakby nie dożył chwili otwarcia spadku

2)Sytuacja Skarbu Państwa i fundacji:

1.Skarb Państwa:
>nie może odrzucić spadku z ustawy
! może odrzucić spadek z testamentu
2.Fundacja utworzona w testamencie:
>nie może odrzucić przypadającego jej spadku

3)Złożenie oświadczenia przez osobę nie mającą pełnej zdolności do czynności pr.:

-działa za nią przedstawiciel ustawowy
-konieczność zgody sądu opiekuńczego na:
przyjęcie spadku wprost
odrzucenie spadku
! brak zgody: nieważność oświadczenia złożonego przez przedstawiciela ustawowego

4)Sytuacja prawna spadkobiercy przed złożeniem oświadczenia:

-oświadczenie może zostać złożone w terminie 6 m-cy od chwili dowiedzenia się o tytule swego powołania 1015§1
-do chwili upływu terminu nabycie spadku ma char. tymczasowy

-sytuacja spadkobiercy:
ponosi odp. za długi spadkowe jedynie ze spadku 1030
nie może zbyć spadku, ani udziału w spadku
nie może uzyskać postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

5)Złożenie oświadczenia:

-przed sądem albo przed notariuszem 640§1 k.p.c. / w ciągu 6 m-cy od dnia dowiedzenia się o swoim tytule /
! złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku powoduje niemożliwość późniejszego odrzucenia

6)Zakaz warunku i terminu:
-powoduje nieważność oświadczenia 1019§1

! Transmisja: / transmissio hereditatis /

-wstąpienie spadkobierców spadkobiercy w jego sytuację prawną
przed upływem terminu do złożenia oświadczenia

-transmitent- zmarły spadkobieca
-transmitariusz- osoba powołana do dziedziczenia